Høringssvar - inndeling av Utsira Nord i utlysningsområder for fornybar energiproduksjon til havs

Nyheter

Vi viser til Olje- og energidepartementets høring av 9. februar 2022 om inndeling av de åpnede områdene for havvind i spesifikke utlysningsområder. Dette svaret er et felles svar på vegne av Equinor og Vårgrønn.

Vår vurdering er at inndeling av områder for Utsira Nord bør vektlegge målet om å fremme utvikling av industri innen flytende havvind i Norge. Slik industriutvikling krever at vi nå tar steget fra teknologiuttesting til industrialisering. Dette er avgjørende for å oppnå nødvendige kostnadsreduksjoner for å skape en levedyktig industri innenfor flytende havvind. Skala og volum er, sammen med videre utvikling av teknologi og logistikk, de viktigste faktorene for å få til industrialisering og kostnadsreduksjoner innenfor dette området. Etter vår vurdering bør derfor Utsira Nord deles i et mindre antall store prosjekter for å oppnå skala og volum som fremmer industrialisering og kostnadsreduksjoner, og som dermed gir grunnlag for en norsk industriell utvikling innen flytende havvind. Vi anbefaler primært at Utsira Nord deles inn i tre store prosjekter, som videre beskrevet under.

Vår anbefaling er videre å skille mellom utvikling av ny og umoden teknologi og videre utvikling av mer utprøvd og moden teknologi egnet for industrialisering. Ny innovativ teknologi, inklusiv betydelig mer arealeffektive løsninger, vil kreve omfattende og tidkrevende testing og kvalifisering før den kan benyttes i en fullskala utbygging og produksjon. Utvikling og forbedring av teknologi er avgjørende for industrialisering av havvind, men ny og umoden teknologi bør testes og utvikles i mindre skala (fåtall enheter) og da gjerne i egne dedikerte testsentre og ikke som en del av en industriell utbygging av vindkraft.

Store industrialiseringsprosjekter og små teknologiutviklingsprosjekter vil for øvrig ha svært ulike drivere, og dette kan vanskeliggjøre en potensiell koordinert nettløsning dersom dette velges. Etter vår vurdering er det derfor lite hensiktsmessig å foreta en oppdeling som tilrettelegger for både store industrialiseringsprosjekter og små teknologiutviklingsprosjekter for Utsira Nord.

Utover dette har vi følgende kommentarer til departementets foreslåtte inndeling av Utsira Nord:

- For Utsira Nord er vi enige i den østlige sikkerhetssonen av hensyn til skipstrafikk, og har lagt dette til grunn i vårt forslag til arealinndeling her. For nye områdeinndelinger, bør behov for sikkerhetssoner vurderes særskilt basert på områdespesifikke risikobetraktninger.

- Det foreslåtte Felt Vest inkluderer et område hvor gassrørledningen fra Johan Sverdrup er installert. For å sikre integriteten av gassrørledningen vil det være restriksjoner på både ankring og kabellegning i dette området og det vil mest sannsynlig bli behov for å etablere en buffersone rundt rørledningen. Vi har i våre forslag for områdeinndeling antatt en buffersone på minimum 100 m på hver side av rørledningen der anker ikke bør installeres eller ankerliner krysse. For å redusere omfanget av kabel- og ankerkrysninger anbefaler vi at rørledningen blir liggende i en buffersone.

- Størrelsen på sonen rundt rørledningen og andre restriksjoner må avklares nærmere med Johan Sverdrup lisensen.

- Beregninger av vindskygge viser at buffersonen på 5 km kan reduseres til rundt 3 km uten vesentlige tap av produksjon. Denne vurderingen er basert på at anker må settes innenfor ytterkant av tildelt område. Selve turbinen vil da bli lokalisert i underkant av 1 km fra ytterkanten av området og den totale avstanden mellom turbiner i de ulike områdene blir nærmere 5 km.

 
Ut fra dette vil vi foreslå følgende alternative inndelinger av Utsira Nord. Vi har i begge forslag lagt til grunn at utbyggingen i denne omgang er begrenset til en totalt installert effekt pa 1500 MW.

Alternativ 1: Anbefalt forslag til områdeinndeling- uten militært øvingsfelt

I dette alternativet deles Utsira Nord primært inn i tre områder, to områder nord for rørledningen og ett område syd for rørledningen, se vedlegg 1. Dette er vårt foretrukne alternativ.


Fordelene med denne inndelingen er:

- lnndeling  med  store  områder  fremmer  industriutvikling  og  legger til rette for kostnadsreduksjon

- lnndelingen vil sikre høy kapasitetsfaktor

- Det er tilstrekkelig avstand til Johan Sverdrup rørledningen

- Gir stor fleksibilitet til optimalisering av de enkelte feltene innenfor de indikerte rammene

- lnstallert effekt på de tre områdene kan fordeles likt med inntil 500MW på hvert område eller justeres individuelt innenfor grensen på 1500 MW med to større områder nord for gassrørfeltet og ett noe mindre område syd for rørledningen.


Alternativ 1 gir en oppdeling med lik kapasitetsgrense og dermed tilnærmet lik produksjon for de tre områdene. Hvert av områdene er gitt en grense på 500 MW og areal er beregnet til å gi tilnærmet lik kapasitetsfaktor.

Som tidligere beskrevet er skala og volum en avgjørende faktor for industrialisering og kostnadsreduksjon. Potensialet for effektivisering, industrialisering og kostnadsreduksjoner øker med størrelsen på vindparken. En alternativ løsning vil være å justere områdene innenfor grensen på 15OO MW og etablere to større områder, ett stort område i nord og ett i sør. Området i sør kan bestå av områder delvis sør og delvis nord for rørledningen, og utformingen av området må også i dette tilfellet ta høyde for gassrøret.

Alternativ 2: Anbefalt forslag til områdeinndeling- med militært øvingsfelt

Med et militært øvingsfelt er det fortsatt mulig å etablere løsninger for 1500 MW, men som følge av økt tetthet av turbiner vil kapasitetsfaktoren, og dermed økonomien i prosjektene bli redusert. Flytende havvindsprosjekter er fortsatt avhengig av økonomisk støtte for a bli realisert og redusert økonomi i prosjektene vil gi økt behov for støtte.

Med begrenset areal tilgjengelig som følge av det militære skyte- og øvingsfeltet ser vi det ikke som hensiktsmessig å dele Utsira Nord opp i mer enn to områder. Dette for å redusere areal okkupert av buffersoner og bedre kapasitetsfaktoren. Vi foreslår også i dette tilfellet å ta utgangspunkt i gassrørledningen og benytte dette området som buffersone, og etablere to store områder som ligger på hver sin side av rørledningen for best mulig utnyttelse av tilgjengelig areal. Kapasitet for de to områdene kan da settes iht. arealet tildelt.

Les høringssvaret på OEDs sider her.

No items found.
14.10.2022