Høringsuttalelse knyttet til veileder og rammer rundt utvikling av norsk havvind

Nyheter

Vårgrønn har som ambisjon å bli et ledende selskap innen utvikling, drift og finansiering av fornybare energiprosjekter. Selskapet har etablert sterke og strategiske samarbeid for å realisere muligheter innen norsk havvind i de to åpnede områdene:

• Utsira Nord, hvor vi samarbeider med Equinor om utvikling av flytende havvind

• Sørlige Nordsjø 2, hvor vi sammen med Agder Energi og Corio Generation vil utvikle bunnfast havvind

Nylig sendte Vårgrønn inn svar på høring om veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess, og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergiforskrifta. I vårt høringssvar benytter vi også anledningen til å gi noen innspill på andre deler av rammeverket for havvind.

I høringssvaret har Vårgrønn særlig fremhevet følgende fire punkter:

• Stabile rammevilkår er viktig for å utvikle industrien. Det bør settes klare, langsiktige ambisjoner for havvind og legges fram plan for jevnlige utlysninger av havvindareal.

• Tildeling av et prosjektområde i Sørlige Nordsjø 2 (SN2) bør i hovedsak baseres på kvalitative kriterier, fordi rammeverket er nytt og vi ønsker å oppfylle målet om å bygge en helt ny industri i Norge. Ved auksjon kan det være vanskeligere å sikre muligheter for norsk leverandørindustri.

• Utviklingen av havvindindustrien i Norge vil styrkes ved å øke grensen for utbygging av kapasitet i SN2, og det kan gi en mer effektiv infrastrukturutvikling. Vi mener det er mulig å øke kapasiteten i SN2 fra 3 til 6 GW samtidig som sameksistens med andre næringer opprettholdes – gjennom best mulig arealutnyttelse.

Hybride nett er avgjørende for kommersiell utbygging av havvindprosjektene i Sørlige Nordsjø, og myndighetene må legge til rette for utviklingen av hybride nett allerede i første utlysningsrunde på SN2.

Hele høringssvaret kan leses på regjeringens sider her.

3.5.2022