Høringssvar - inndeling av SNII i utlysingsområder for fornybar energiproduksjon til havs

Nyheter
Vi viser til høringsbrev datert 09.02.22 fra Olje- og energidepartementet (OED) med invitasjon til høring av  forslag til inndeling av de åpnede områdene i utlysingsområder for fornybar  energiproduksjon til havs. OED ber om innspill til utlysningsområdene og  hvilke to av de tre foreslåtte arealene i Sørlige Nordsjø II (SN II) som bør  prioriteres. SN II-konsortiet bestående av Vårgrønn, Agder Energi og Corio Generation takker for muligheten til å gi høringssvar, der vi vil legge vekt  på følgende:
   
 • Alle de tre foreslåtte utlysningsområdene er godt egnet for vindkraft til havs, og hvert av områdene vil kunne romme større kapasitet enn de 1500 MW som det i dag er planlagt for.
 •  
 • Konsortiet mener at det er mulig å øke kapasiteten i SN II fra 3 opp mot 6 GW, samtidig som sameksistens med andre næringer ivaretas. En oppdeling i flere områder vil kunne sikre et større mangfold av aktører blant både utbyggere og leverandører, og være et betydelig bidrag til norsk kraftproduksjon.
 •  
 • Konsortiet mener at forutsetningen for best mulig arealutnyttelse i SN II er at utlysningsområdene ikke beslaglegger mer areal enn nødvendig. For å oppnå best mulig utnyttelse av de samlede  arealene i SN II, bør departementets inndeling av utlysningsområder sikre muligheten for å øke samlet kapasitet, i tråd med oppdraget gitt til NVE.
 •  
 • For å øke arealeffektiviteten bør størrelsen på buffersonene vurderes som en del av den endelige inndelingen av SN II i utlysningssoner. Det bør tillates at utbyggere på tilstøtende areal kan avtale hensiktsmessig buffersone seg imellom, innenfor en øvre fastsatt grense.
 •  
 • Det er viktig at kraftnettet utvikles på en måte som legger til rette for trinnvis utbygging av havvind i SN II, og ev. økt kapasitet utover de planlagte 3 GW.
 •  
 • Konsortiet støtter at gyteområdene for tobis utelates fra utlysningsområdene i SN II. Konsortiet er opptatt av tett dialog med andre interesser for å legge til rette for sameksistens mellom havvind, fiskeri-, miljø og andre interesser i Sørlige Nordsjø II.
 •  

Vurdering av foreslåtte  utlysningsområder

Departementet ber om tilbakemelding på  inndelingen av utlysningsområder som er foreslått i høringsnotatet. OED foreslår å dele inn SN II i tre utlysningsområder á 1500 MW, og ber om innspill til hvilke to av de tre foreslåtte utlysningsarealene som bør lyses ut «dersom berre to av desse skal lysast ut no».

Per i dag har vi for lite kunnskap om  områdene i SN II til å kunne fastslå hvilke to av de tre foreslåtte utlysningsarealene som bør prioriteres. Hele SN II-området har gode  vindressurser og er godt egnet for vindkraftutbygging, også når man tar  hensyn til miljø og sameksistens med andre næringer. Det er indikasjoner på  at de to nordligste områdene har de mest gunstige dybdeforholdene. Disse  områdene har i tillegg kortest avstand til land, noe som vil være en fordel  for nettilknytningen for første fase med radial til Norge. På bakgrunn av  dette er det vår vurdering at de to nordligste områdene vil være de mest  gunstige for utbygging, selv om også det tredje arealet er et godt areal for  vindkraft til havs.

Konsortiet har tidligere spilt inn at  det er mulig å øke kapasiteten i SN II fra 3 til 6 GW, samtidig som  sameksistens med andre næringer ivaretas. Våre beregninger viser at hvert av  de foreslåtte utlysningsområdene vil kunne romme større kapasitet enn 1500  MW, og at den totale kapasiteten i SN II kan økes uten at det vil gå på  bekostning av behov for buffersone og nødvendig fleksibilitet til å gjøre  tilpasninger, eksempelvis som følge av funn i konsekvensutredning. Å øke  kapasiteten til 6 GW vil også gjøre det mulig å dele SN II opp i et større  antall havvindprosjekter, noe som vil bidra til å øke mangfoldet av  havvindaktører i SN II. Slik vi ser det, vil det være positivt om flere  aktører kan ta del i den voksende havvindindustrien i Norge, og skape større  bredde og marked for norske utbyggere og leverandørindustri som vil etablere  seg innen havvind.

Det går frem av høringsnotatet fra  departementet at det ikke er «lagt opp til å auke kapasitets-grensene i  samband med utlysing av areal i dei to områda». I SN II er det foreløpig  åpnet for 3 GW havvind. Samtidig har NVE fått i oppdrag av departementet å  utrede nye områder for havvind, herunder å «vurdere om det er tenleg å auke  arealutnyttinga i dei områda som allereie er opna». Utredningen skal etter  planen leveres departementet 30.04.23. I høringsnotatet understreker  departementet at de ønsker å legge til rette for en arealeffektiv utnytting  av de åpnede områdene i SN II. Konsortiet mener at forutsetningen for best  mulig arealutnyttelse i SN II er at utlysningsområdene ikke beslaglegger mer areal  enn nødvendig. For å oppnå best mulig utnyttelse av de samlede arealene i SN  II, bør departementets inndeling av utlysningsområder sikre muligheten for å  øke samlet kapasitet, i tråd med oppdraget gitt til NVE. Eventuelle krav til  tetthet i utlysningsområdene bør hensynta målet om høy arealutnyttelse i hele  SN II, og avklares allerede i forbindelse med auksjon fremfor tildeling av  konsesjon.

For SN II er det nødvendig å finne en  nettkonfigurasjon som både understøtter det norske landbaserte sentralnett,  og effektivt kan utveksle kraft mellom prisområdene rundt Nordsjøen. Det er  viktig at kraftnettet forberedes på at det kan bli en trinnvis utbygging av  havvind i SN II, og ev. økt kapasitet utover de planlagte 3 GW. Konsortiet  mener at det er gode grunner til å fordele kapasiteten til Norge på flere enn  ett nettpunkt. Et viktig kriterium for valg av nettilknytning til Norge er  hvilken nytte det har for det innenlandske nettet. Eksempelvis hvordan det  påvirker kostnadsutvikling og investeringsbehov i nettet, og hvordan det  legger til rette for etablering av ny grønn industri. Vi mener at i tillegg  til eksisterende sentralnettspunkter bør nye sentralnettspunkter for  tilknytning av havvinden fra SN II vurderes. Valg av tilknytningspunkter  krever nærmere analyse.

Buffersone

I høringsnotatet går det frem at  Departementet har lagt til grunn minst 5 km avstand mellom utlysingsområdene  for å avgrense vindskygge fra et område til et annet. En avstand på 5 km er i  tråd med praksis i sammenlignbare markeder, men tar samtidig mye areal som  potensielt kan bygges ut. Behovet for en buffersone vil variere med faktorer  som eksempelvis dominerende vindretning og vindparkenes utforming. Det er  derfor viktig at størrelsen på buffersonene vurderes ut fra flere parametere,  slik at ikke sonene blir større enn nødvendig og gir en dårlig  arealutnyttelse. Vi mener derfor at størrelsen på buffersonene bør vurderes  som en del av den endelige inndelingen av SN II i utlysningsområder. Det bør  i tillegg åpnes for at utbyggere på tilstøtende areal kan avtale  hensiktsmessig buffersone for prosjektene, men innenfor en øvre fastsatt  grense. Dette vil kunne bidra til å øke arealeffektiviteten i området.


Les høringssvaret på OEDs sider
her.


Med vennlig hilsen,

Olav Hetland, CEO Vårgrønn,

Steffen Syvertsen, Konsernsjef Agder  Energi

Matthew Gleeson, Senior Development  Director, Corio Generation

 

No items found.
3.5.2022